法句經 Dhammapada

Manopubbaṅgamā dhammā manoseṭṭhā manomayā
Manasā ce paduṭṭhena bhāsati vā karoti vā
Tato naṃ dukkhamanveti cakkaṃ’va vahato padaṃ (Pali Text Society)

心為法本 心尊心使
中心念惡 即言即行
罪苦自追 車轢于轍 (大藏經 支謙等譯)

諸法意先導 意主意造作
若以染污意 或語或行業
是則苦隨彼 如輪隨獸足 (南傳小部 了參法師譯)

心是所有法的先導
心是所有造作的主導
若人造作身口意惡業 必定受苦報
一如牛車緊隨牛的足跡 (Dhammananda英譯 周金言漢譯)

Mind is the forerunner of all evil states. Mind is chief; mind-made are they. If one speaks or acts with wicked mind, because of that, suffering follows one, even as the wheel follows the hoof of the draught-ox. (translated by Narada Mahathera)

We are what we think. All that we are arises with our thoughts. With our thoughts we make the world. Speak or act with an impure mind, and trouble will follow you, as the wheel follows the ox that draw the cart. (translated by Thomas Byrom)

※※※

   《法句經》, 巴利語Dhammapada.
    在佛法的十二分教即分類裡屬於偈頌型的「自說」, 是佛陀在講經論道時感懷即興之語, 由佛弟子們鈔采編成. 法句偈在佛住世之時即為出家沙門與在家信徒普遍頌習. 法句經序有言:「其在天竺,始進業者,不學法句,謂之『越序』。此乃始進者之鴻漸,深入者之奧藏也。」
    佛經經過千百年的結集演變, 加上各時代的不同譯本, 確成考證上的一大課題. 透過諸高僧大德如印順, 呂澂, 林崇安及各國學者的研究成果, 目前可得的結論為法句經26品五百偈本在佛入滅之際已初步成型且廣為流傳, 因此隨後的第一結集將重點放在四阿含的匯整, 直到第二結集時期才將含在自說中的《法句偈》編入雜藏或稱小部.
    26品本在阿育王第三結集(約西元前250年)後傳至錫蘭也就是斯里蘭卡, 自19世紀末由派任斯里蘭卡的英人Rhys Davids所創立的巴利聖典協會(Pali Text Society)將南傳貝葉佛經轉鈔為羅馬拼音的巴利語佛典, 此後成為上座部佛學的主要研習資料, 也是南傳法句經各英譯漢譯版本的依據.
    印度本土的佛教則歷經部派分流, 西元50年頃說一切有部的法救編集了33品九百偈本的法句經, 200年頃則出現了將初期26品增補13品後的39品七百偈本. 此演變過程與北傳法句經的漢譯甚有關連. 大藏經收錄的法句經係西元224年左右, 據今人判定主要由支謙編譯, 先是依26品本後又參照增補的13品而成39品本. 之後在四世紀末和十世紀末出現有33品本的漢譯, 即出曜經和法集要頌經. 此二經加上藏傳的法句經被認為皆出自題名為《自說品》且與有部關係密切的梵文版本.
    如印順導師所言, 一切佛法同源於釋尊的身教語教. 在往後流傳中或重於句義的集理, 或重於微言的發揮, 於是因時因地成為眾多學派. 現存一切聖典因此皆有部派色彩. 現代佛教者應兼收並蓄, 從比較研考中了解其共通性與差別性, 才能更完整更精確的體解佛意.
    而在譯經層面, 本於同一語句仍有傳誦的不同, 源於同一語文仍有釋義的不同. 以本文前段所列雙品(Yamakavaggo)第一偈的諸家譯文為例, Pada可譯為足, 所以了參法師新譯為「如輪隨獸足」: 如車輪隨於拖車的獸足; 但也可譯為跡, 於是支謙等舊譯為「車轢於轍」:「轍」即車跡, 如車輪壓於車跡而過. 由此也能看出修行心境上的不同體會對於譯解法門經句亦是關鍵因素.
    桑雅採用的法句經巴利原句, 註解, 與漢英譯句皆是引自府城佛教網的多譯本對讀: http://nanda.online-dhamma.net/tipitaka/sutta/khuddaka/dhammapada/dhp-contrast-reading/dhp-contrast-reading 感謝前學的心血結晶.
    奧修自1979年6月21日至1980年4月30日分成六次共126場以英語講解了法句經, 1991年出版為"The Dhammapada"合12冊, 前4冊有中譯本. “The Dhammapada"裡所引之經句即Thomas Byrom的英譯, 與Narada Mahathera和Dhammananda等上座部比丘的譯句有別, 近於著名印度學學者Max Müller但更加生動, 的確適合作為奧修的講經法本.
    除了此英語法句經系列, 事實上奧修在1975年11月至1977年10月已進行過122場名為"Es Dhammo Sanantano"的印度語系列演說, 至於具體內容是關於哪部佛經或是佛法的哪一部分目前尚未得知, 有待之後機緣或是門徒朋友的貢獻了.
    如同"修心七要", 桑雅會再一一舉出法句經各偈原文與譯句, 並附上奧修對該經文解說的摘譯, 置於本網站並作為桑雅粉專貼文.Lord’s Prayer 主禱文

Abba,
Father,
Yəṯqadaš šəmaḵ.
May thy name be holy.
Teṯe malḵuṯaḵ.
May thy kingdom come.
Tehəwe raˁuṯaḵ.
May thy will be done.
Pitṯan də-ṣoraḵ hav lan yoməden.
Give us today our needed bread.
wa-Švuq lan ḥovenan.
And forgive us our debts / sins.
Heḵ ‘ənan šəvaqin lə-ḥaivenan.
As we forgive our debtors.
wə-La taˁel lan lə-nisyon.
And lead us not into temptation.
Amen.
※阿拉米語(Galilean Aramaic)

ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ
Abun dbašmayo
Our father
ܢܬܩܕܫ ܫܡܟ
Nethqadaš šmokh
Hallowed be Thy name
ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ
Tithe malkuthokh
Thy Kingdom come
ܢܗܘܐ ܣܒܝܢܟ
Nehwe sebyonokh
Thy will be done
ܐܝܟܢܐ ܕܒܫܡܝܐ ܐܦ ܒܪܥܐ
ykano dbašmayo oph bar`o
On earth as it is in heaven
ܗܒ ܠܢ ܠܚܡܐ ܕܣܘܢܩܢܢ ܝܘܡܢܐ
Hab lan laħmo dsunqonan yowmono
Give us this day our daily bread
ܘܫܒܘܩ ܠܢ ܚܘܒܝܢ ܘܚܬܗܝܢ
Wašbuq lan ħawbayn waħtohayn
And forgive our debts
ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܫܒܩܢ ܠܚܝܒܝܢ
ykano doph ħnan šbaqan lħayobayn
As we have forgiven our debtors
ܠܐ ܬܥܠܢ ܠܢܣܝܘܢܐ
Lo ta`lan lnesyuno
Lead us not into temptation
ܐܠܐ ܦܨܐ ܠܢ ܡܢ ܒܝܫܐ
Elo paşo lan men bišo
But deliver us from evil
ܡܛܠ ܕܕܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ
Meţul ddilokh hi malkutho
For Thine is the Kingdom
ܘܚܝܠܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ
Wħaylo wtešbuħto
Power and the Glory
ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ
L`olam `olmin
For ever and ever
ܐܡܝܢ
Amin
Amen
※敘利亞語(Syriac Aramaic)

πατερ ημων ο εν τω ουρανω
αγιασθητω το ονομα σου
ελθετω η βασιλεια σου
γενηθητω το θελημα σου ως εν ουρανω και επι γης
τον αρτον ημων τον επιουσιον δος ημιν σημερον
και αφες ημιν την οφειλην ημων ως και ημεις αφιεμεν τοις οφειλεταις ημων
και μη εισενεγκης ημας εις πειρασμον αλλα ρυσαι ημας απο του πονηρου
οτι σου εστιν η δυναμισ και η δοξα εισ τουσ αιωνασ
※希臘語(Didache text)

pater noster qui es in cælis
sanctificetur nomen tuum
adveniat regnum tuum
fiat voluntas tua sicut in cælo et in terra
panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie
et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris
et ne nos inducas in tentationem sed libera nos a malo
※拉丁語(Vulgata Clementina)

Our Father, which art in heaven,
Hallowed be thy Name;
Thy kingdom come;
Thy will be done
in earth, as it is in heaven:
Give us this day our daily bread;
And forgive us our trespasses,
as we forgive them that trespass against us;
And lead us not into temptation,
But deliver us from evil,
For thine is the kingdom,
the power, and the glory,
For ever and ever.
Amen.
※英語(1662 Anglican BCP)

我父在天
願爾名聖
爾國臨格
爾旨得成
在地如在天焉
我儕所需之糧 今日賜我
免我儕諸負 如我免負我者
尤毋導我於誘感
乃拯我出於惡
蓋國也 權也 榮也 皆歸於爾
爰及世世 誠心所願
*天主教文言文

我們在天上的父:
願人都尊祢的名為聖。
願祢的國降臨;
願祢的旨意行在地上,
如同行在天上。
我們日用的飲食,今日賜給我們。
免我們的債,如同我們免了人的債。
不叫我們遇見試探;救我們脫離兇惡。
因為國度、權柄、榮耀,全是祢的,直到永遠。
阿們!
*基督新教和合本

繼續閱讀

Ṇamōkāra Mantra

[Jainism version]

णमो अरिहंताणं
णमो सिद्धाणं
णमो आयरियाणं
णमो उवज्झायाणं
णमो लोए सव्व साहूणं
एसो पंच णमोक्कारो, सव्व पावप्पणासणो
मंगला णं च सव्वेसिं, पढमं हवई मंगलं

Ṇamō Arihantāṇaṁ
Ṇamō Siddhāṇaṁ
Ṇamō Ayariyāṇaṁ
Ṇamō Uvajjhāyāṇaṁ
Ṇamō Lōē Savva Sāhūṇaṁ
Ēsōpan̄caṇamōkkārō, savvapāvappaṇāsaṇō
Maṅgalā ṇaṁ ca savvēsiṁ, paḍamama havaī maṅgalaṁ

I bow to the Arihants.
I bow to the Siddhas.
I bow to the Acharyas.
I bow to the Upadhyayas.
I bow to all the Sages of the world.
This five-fold salutation completely destroys all the sins.
And, of all auspicious mantras, it is indeed the foremost auspicious one.

[Osho version]

NAMO ARIHANTANAM NAMO NAMO
NAMO SIDDHANAM NAMO NAMO
NAMO UVAJJHAYANAM NAMO NAMO
NAMO LOYE SAVVA SAHUNAM NAMO NAMO
AESO PANCH NAMMUKARO
SAVVA SAVV PAVPPANASANO
MANGALAM CHA SAVVESIM PADMAM
HAVAI MANGALAM
ARIHANTE SARNAM PAVJJAMI
SIDDHE SARNAM PAVYHYANI
SAHU SARNAM PAUHYANNI
NAMO ARIHANTANAM NAMO NAMO
NAMO SIDDHANAM NAMO NAMO
NAMO UVAJJHAYANAM NAMO NAMO
OM, SHANTI, SHANTI, SHANTI

繼續閱讀

བློ་སྦྱོང ─ 修心八頌與修心七要

བློ་སྦྱོང་

藏語拼音Lojong, 字母拼寫blo sbyong, 漢譯為修心.

修心傳承在西藏是由阿底峽(Atisha)開始的. 阿底峽生於現今的孟加拉, 是波羅王朝善勝王的二子. 他從少年時期開始拜師求法, 某年於菩提伽耶繞塔轉經時聽到兩尊佛像在他頭頂對話“欲速證等覺悟,汝當何修?”答曰,“慈仁悲憫的菩提之心。” 另有一薄伽梵佛雕像告訴他“托缽僧啊,如果你想迅速修成正覺,要修以愛、慈悲和菩提心。”

阿底峽曾隨三位上師學習修心—-慈氏瑜伽(Maitriyogin), 法鎧(Dharmarakshita), 金洲法稱(Dharmakirti). 尤以住在現今印尼蘇門答臘的金洲法稱, 阿底峽在其身邊12年, 習得的經論法門包括寂天所傳的《入菩薩行論》與自他交換. 返回印度後他擔任超戒寺的上座8年, 隨之在西藏古格王朝智光王的迎請下入藏傳法, 藏地原本雜亂的顯密二教得以融會與重振.

阿底峽在西藏的歷代弟子將他的菩提心修法整理成許多典籍, 如種敦巴的《要門八座法》, 康巴隆巴的《修心八座法》, 朗日塘巴的《修心八頌》, 夏沃岡巴的《花色小冊》, 切喀瓦的《修心七要》, 巴貢的《修菩提心論》等。

菩提心源於慈悲喜捨, 而這四無量心起自出離心和道心, 與道心相對的則是大多數時候居於主宰的凡心.

接下來的週日我想多談的是《修心八頌》和《修心七要》. 不過真正能談的其實只有自己的心. 而我知道, 在那地方仍藏有許多荒蕪.

繼續閱讀